Beautiful Ethiopian Bible

BEAUTIFUL ETHIOPIAN BIBLE LEAF ON VELLUM: 01 picture
BEAUTIFUL ETHIOPIAN BIBLE LEAF ON VELLUM: 01
$9.99