Germany 1928 (153)

GERMANY 50 PFENNIG 1928 J  #ki 153 picture
GERMANY 50 PFENNIG 1928 J #ki 153
$7.0