Germany-saxony 1858f 2 Thaler Silver Vf-xf


Germany-saxony 1858f 2 Thaler Silver Vf-xf

This item has been shown times.

Buy Now

Germany-saxony 1858f 2 Thaler Silver Vf-xf:
$156Germany-saxony 1858f 2 Thaler Silver Vf-xf:
$156

Buy NowGerman States 3 Pfennig 1855 Mecklenburg Strelitz   #lh 497 picture
German States 3 Pfennig 1855 Mecklenburg Strelitz #lh 497


German States 1/48 Taler 1763 Sachsen #la 115 picture
German States 1/48 Taler 1763 Sachsen #la 115


German States 3 Pfennig 1859 Mecklenburg Strelitz  #lh 499 picture
German States 3 Pfennig 1859 Mecklenburg Strelitz #lh 499


German States 3 Pfennig 1743 Munster  #la 083 picture
German States 3 Pfennig 1743 Munster #la 083


German States 1/2 Groschen 1867 A Preussen #la 151 picture
German States 1/2 Groschen 1867 A Preussen #la 151


German States 3 Pfennig 1855 Mecklenburg Strelitz #lh 493 picture
German States 3 Pfennig 1855 Mecklenburg Strelitz #lh 493