Menorah Vintage Chanukiah For Sale

Vintage 1968 Tamar Chanukiah Brass Menorah
Vintage 1968 Tamar Chanukiah Brass Menorah "Made in Israel"
$19.44VINTAGE  BRASS  JEWISH MENORAH CHANUKIAH 9 CANDLE HOLDER  HANUKKAH ISRAEL MADE  picture
VINTAGE BRASS JEWISH MENORAH CHANUKIAH 9 CANDLE HOLDER HANUKKAH ISRAEL MADE
$7.5VINTAGE BRASS METAL CHANUKIAH CHANUKAH MENORAH MADE IN ISRAEL HEN HOLON  picture
VINTAGE BRASS METAL CHANUKIAH CHANUKAH MENORAH MADE IN ISRAEL HEN HOLON
$19.99

Follow Us!