Parthenon Athens Horse For Sale

Horse's Head - Frieze detail from Parthenon, Athens, Magic Lantern Glass Slide picture
Horse's Head - Frieze detail from Parthenon, Athens, Magic Lantern Glass Slide
$6.95