Vintage Striegau Silesia For Sale

Vintage Striegau Silesia plates set of 12 White with Green Band gold trim picture
Vintage Striegau Silesia plates set of 12 White with Green Band gold trim
$49.0

Follow Us!